Regulamentul oficial al programului de fidelitate „RTC STARS” (“Regulamentul Oficial”)

 

Art. 1 – Organizatorul, Participantii, Regulamentul

Programul de fidelitate „RTC STARS” (denumit in continuare „Program”) este organizat si desfasurat de catre RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A, cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr 29, AFI TECH PARK 1, etaj 1, spatiul 1, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/23411/1994, CUI RO6562512, avand contul bancar deschis la BRD GSG SMCC, cod IBAN RO82BRDE450SV01044084500, reprezentata prin Radu Mihailescu in calitate de Director general, denumita in continuare RTC sau Organizatorul.

Programul de fidelitate se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”).

Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Programul de fidelitate.

Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate prin transmiterea unei solicitari la adresa: marketing@rtc.ro si la sediul Organizatorului sau pe site-ul www.rtc.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum 1 (una) zi lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe site-ul www.rtc.ro.

Art. 2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Programului

Programul de fidelitate prezentat in acest Regulament se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv online, prin accesarea site-ului: www.rtc.ro

Programul de fidelitate se desfasoara incepand cu data de 01.10.2019 si se incheie la data de 31.12.2022.(vezi act aditional de prelungire)

Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment modificarea, suspendarea sau incetarea programului.

Dupa data incheierii Programului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Programului.

Dupa data incetarii Programului produsele participante (identificate la art. 3 din prezentul Regulament) isi pierd aceasta calitate de produse participante.

Art. 3 – Produse participante

Marcile si Produsele Participante in cadrul Programului (denumite in cele ce urmeaza ”Produsele Participante”) sunt prezentate in Anexa 1 a prezentului Regulament, cat si pe site-ul www.rtc.ro, sectiunea “RTC STARS”.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica lista de produse participante in functie de durata de viata a produselor, disponibilitatea acestora la furnizori sau in functie de evolutia comerciala a acestora. Orice modificare de lista va fi actualizata online pe site-ul rtc.ro in pagina dedicata produselor participante.

Aceste produse trebuie sa fie achizitionate, exclusiv online, prin accesarea site-ului: www.rtc.ro.

Nu participa la Program produsele achizitionate de la distribuitorii sau partenerii RTC.

Art. 4 – Dreptul de participare

In programul de fidelitate pot participa persoane juridice din Romania care pe parcursul desfasurarii Programului achizitioneaza Produse Participante prin intermediul site-ului: www.rtc.ro si achita in termen facturile emise pentru produsele livrate.

Societatile inscrise in platforma au obligatia de a desemna unul sau mai multi reprezentanti. Prin participarea la acest Program, participantul accepta integral si liber consimtit prevederile acestui Regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate Participantilor ce achizitioneaza Produsele Participante, fara a face obiectul revanzarii acestora, conform celor prevazute in primul paragraf de mai sus si care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Program orice Participant care are un comportament care poate fi considerat fraudulos sau care aduce prejudicii Programului.

Art. 5 – Mecanismul Programului

Pentru a se inscrie in Program, reprezentantii Participantilor trebuie sa acceseze site-ul www.rtc.ro prin setarea unor date de logare constand intr-un username si o parola.

Dupa inscrierea in Program, in urma fiecarei achizitii de Produse Participante reprezentantul Participantului va primi un numar de stele conform punctajului mentionat mai jos:

1 leu fara TVA = o stea ( rotunjire +/- la 0.5)

 Exemplu: pret produs 5.2 lei fara TVA = 5 stele

                pret produs 5.8 lei fara TVA = 6 stele

Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba regula pe anumite perioade de timp, in decursul desfasurarii Programului, pentru anumite produse participante, constituite in campanii speciale promotionale.

Se vor lua in calcul doar comenzile plasate online, pentru care s-au emis facturi fiscale si acestea au fost achitate integral.  

Stelele acumulate de Participanti vor fi actualizate in contul fiecarui Participant la inceputul fiecarei luni, in prima zi lucratoare. La solicitarea clientului se pot comasa stelele pe un singur cont, in cazul in care exista mai multi utilizatori ai aceluiasi client.

Prin solicitarea clientului de stergere a unui cont de utilizator se anuleaza si stelele acumulate pe acel cont.

Premiile se acorda la solicitarea participantului, conform optiunii acestuia exprimate prin formularul de revendicare (disponibil pe online), in limita stelelor acumulate pana la data solicitarii. Pe masura ce se opteaza pentru anumite premii, din punctajul total al Participantului se scade valoarea in stele pentru produsele pentru care a optat.

Stelele acumulate de un Participant in cadrul unei luni si neconsumate in luna respectiva se vor reporta si in urmatoarele luni, pana la epuizare, dar nu mai tarziu de 31.12.2021. Dupa aceasta data, stelele neconsumate devin nule.

Art. 6 – Premiile Programului

Lista premiilor este disponibila online pe www.rtc.ro, sectiunea “PREMII RTC STARS”.

Lista premiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatea produselor la furnizori.

Premiile se acorda in limita stocurilor disponibile, la solicitarea participantului, conform optiunii acestuia exprimate in formularul online de revendicare, in limita stelelor acumulate pana la data solicitarii.

Participantii nu au posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani a premiilor, sau alte beneficii si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale premiilor din Program.

Premiile alese de Participanti, pe baza stelelor acumulate, vor fi expediate la adresa de livrare indicata de reprezentantul Participantului, trecuta in formular, in maximum 30 de zile lucratoare de la data selectarii (respectiv de la data primirii de catre Organizator a formularului).

Numarul total al premiilor va fi estimat la sfarsitul perioadei Programului, in functie de numarul de Participanti care indeplinesc conditiile de acordare a premiilor.

Art. 7 - Limitele raspunderii Organizatorului

Organizatorul Programului de fidelizatate nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele:

  •  Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la) defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;
  • Situatiile in care reprezentantii Participantilor inscriu pe website sau comunica date incorecte;
  • Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme intampinate pe parcursul Programului de fidelitate, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa acceseze site-ul www.rtc.ro;
  • Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
  • Situatiile in care Participantii achizitioneaza, in perioada Programului, produse neparticipante in Program si doresc sa participe cu acestea;
  • Raspunderea de a remedia viciile, de orice natura, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile. Produsele vor fi insotite de certificate de garantie si orice cerere de remediere va fi adresata de catre Participant direct furnizorului respectivului produs conform termenilor si conditiilor din certificatul de garantie emis de respectivul furnizor
  • Situatiile in care premiul ales de un Participant nu se mai afla pe stocul furnizorului la momentul comenzii sau difera pretul
  • Facturile fiscale neachitate

Art. 8 – Incetarea inainte de termen a Programului

Programul poate inceta inainte de termen in cazul unui eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua acest Program. In aceaste situatii, organizatorul nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele asemenea.

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

Art. 9 – Litigiile si legea aplicabila

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantul/ii la Program vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instanta conpetenta teritorial de la sediul social al Organizatorului.

Legea aplicabila este legea romana.

Art. 10 – Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

Participarea persoanelor juridice la prezentul Program presupune prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand reprezentantilor acestora. Aceste date vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) si, dupa caz, in conformitate cu alte prevederi legale aplicabile in acest domeniu.

Date privind operatorul de datelor cu caracter personal

In vederea desfasurarii Programului, daca este cazul, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre operatorul: RTC Proffice Experience S.A.(cu datele de contact detaliate la sectiunea I), in calitate de organizator al Programului.

Scopurile prelucrarii. Categorii de date cu caracter personal prelucrate. Categorii de persoane vizate. Destinatarii datelor cu caracter personal

In vederea acordarii premiilor castigatorilor Programului, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal pe care participantii („persoane vizate”) le furnizeaza prin completarea procesului verbal de predare-primire a premiilor (,,Datele Personale"): nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, firma, judet, semnatura.

Datele unor persoane juridice nu sunt, de regula, date cu caracter personal si, din acest motiv nu intra sub incidenta prevederilor GDPR. Cu toate acestea, atragem atentia ca structura datelor de contact ale persoanei juridice ar putea face ca acestea sa fie date cu caracter personal.

Persoanele vizate care au intrebari cu privire la aceste clauze si la protectia datelor lor cu caracter personal sau doresc sa isi exercite oricare dintre drepturile legale, o pot face scriind un email la dpo@rtc.ro sau trimitand o cerere la sediul organizatorului indicat mai sus, cu mentiunea “in atentia responsabilului cu protectia datelor personale”. Cererea va fi solutionata in termenul legal de o luna, cu exceptia situatiei in care, din motive legate de complexitatea solicitarii, acest termen poate fi prelungit.

Pentru detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul activitatii bancare desfasurate de organizator, aveti posibilitatea de a consulta Politica de confidentialitate a RTC, disponibila la urmatoarea pagina de internet: https://www.rtc.ro/legal/politica-de-securitate-cu-privire-la-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

Operatorul se obliga sa implementeze un nivel adecvat de securitate si proceduri fizice, electronice si administrative rezonabile pentru a proteja datele prelucrate. Politicile si procedurile privind securitatea informatiilor sunt strans aliniate cu standardele acceptate la scara larga si sunt revizuite periodic si actualizate dupa cum este necesar pentru a satisface nevoile de afaceri, schimbarile tehnologice, precum si cerintele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acorda numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-si indeplini sarcinile specifice, sub obligaṭia pastrarii confidenṭialitaṭii lor.

In cazul unei incalcari a securitatii datelor cu caracter personal, organizatorul va respecta toate legile in vigoare privind notificarea incalcarii datelor.